tt

1 khách và 0 thành viên

tn

tx

 • (Nguyễn Văn Danh)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, cấp học Mầm Non dành cho trẻ em là:
Rất cần thiết cho bước đầu học tập.
Không quan trọng lắm, học hay không cũng được
Nên Giảm bớt chỉ còn hai cấp lớp Chồi và Lá
Không nên có. Nên cho trẻ vào thằng cấp 1
Không ý kiến.

thứ tự dữ liệu

Thk

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Ds_thanh_vien.png Why_I_do_not_have_friends.png 270.jpg Serie2.jpg Serie1.jpg Owl.jpg ErrorDanhVanNguyen.jpg EmDiChoiThuyen_ko_loi.mp3 EmDiQuaNgaTuDuongPho_Ko_loi.mp3 Di_tren_via_he_ben_phai_beat.mp3 Mua_xuan_Ko_loi.mp3 1_NHAC_do_ban__mau_giao__320_lyrics_upload_boi_nguyenbinhsx1977.mp3 Trong_Com_Beat.mp3 Videoplayback2.flv Doi_dep1.mp3 Vui_den_truong1.mp3 Doan_tau_nho_xiu1.mp3 Sntdanh2015.swf

  Visitor

  Flag Counter
  Gốc > Bài viết tổng hợp > lượm lặt gần xa >

  Tốc ký chữ Việt

  Tốc ký chữ Việt

   

  Trần Tư Bình

   

   

   

  A. Giới thiệu

  B. Cách tốc ký

  C. Hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký

  D. Lời cuối

   

   

  A. GIỚI THIỆU

   

  Bài này trình bày một cách tốc ký có hệ thống cho chữ Việt. Chúng hữu ích cho việc:

  - “Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điện thoại di động, v.v…

  - Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn (hiện được tích hợp trong WinVNKey).    

  - Gợi một số ý cho việc cải tiến chữ quốc ngữ nếu có.  

   

  B. CÁCH TỐC KÝ

   

  Xin đọc các qui ước tốc ký từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp. Cũng xin đọc các ví dụ để dễ nhớ các qui ước tốc ký.  

   

  1. Dấu sắc ở vần ngược (1 qui ước):

   

  Vần ngược là vần chỉ có dấu sắc hoặc dấu nặng (Vd: oc, ach, up, ơt, …). Đọc vần ngược chưa có dấu, nghe giống như đọc vần ngược có dấu sắc, như: oc-óc, ach–ách, up-úp, ơt-ớt, ….

  Do đó, một qui ước cần nhớ là:

   

  • Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược …… Vd: bưc = bức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

   

  2. Y và Uy (3 qui ước):

   

  • thay Y …… Vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí.

  • Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY …… Vd: ngày ấy = ngày ấy.

   

  • thay UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt, lỵ = lụy.

   

  3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước):

   

  • F thay PH …… Vd: fải = phải.

   

  • C thay K …… Vd: cẻ = kẻ, cể = kể, cín = kín.

  • K thay KH …… Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.

   

  • thay D …… Vd: zì = dì, zo zự = do dự.

  • D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.

  • thay GI …… Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.

   

  • G thay GH …… Vd: ge = ghe, gế = ghế, gì = ghì.

  • NG thay NGH …… Vd: nge = nghe, ngề = nghề, ngĩ = nghĩ.

  • Q thay QU …… Vd: qay = quay, qên = quên, qệt = quệt.

   

  4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước):

   

  • thay NG …… Vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong.

  • thay NH …… Vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh.

  • thay CH …… Vd: hoạk = hoạch, nguệk = nguệch, tak bạk = tách bạch.

   

  5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái” (17 qui ước + 1 ngoại lệ):

   

  Đây là phần mới lạ. Nó trình bày cách tốc ký có hệ thống cho 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn 2 chữ cái mỗi vần.

   

  Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.

  Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được tốc ký là: oog, oah, uêh, oak, uêk như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ phần B.4).

   

  Còn lại 52 vần:

  - OĂ: … oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.

  - UÂ: … uât, uân, uâng, uây.

  - OE: … oet, oen, oem, oeo.

  - IÊ: … iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.

  - YÊ: … yêt, yên, yêm, yêng, yêu.

  - OA: … oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.

  - UƠ: … uơt, uơn.

  - UÔ: … uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.

  - ƯƠ: … ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.

  - UYÊ: … uyêt, uyên.

   

  Trong đó có:

  - Các nguyên âm ghép: OĂ, UÂ, OE, IÊ hay YÊ, OA, UƠ, UÔ, ƯƠ, UYÊ.

  - Các chữ cái cuối: T, P, C _ N, M, NG _ I , Y _ O , U.

   

  52 vần nầy được tốc ký còn 2 chữ cái cho mỗi vần, bằng cách:

  - Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Và

  - Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

   

  Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 9 qui ước và 1 ngoại lệ:

   

  • Ă thay OĂ 

  • Â thay U 

  • thay OE 

  • thay IÊ hay YÊ

  • O thay OA ………… (Ngoại lệ: A thay OA, cho vần “oay”)        

  • Ơ thay UƠ 

  • U thay UÔ

  • Ư thay ƯƠ 

  • Y thay UYÊ

   

  Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có 8 qui ước:

   

  • D thay T

  • thay P

   S thay C

   

  • thay N

  • thay M

  • thay NG

   

  • J thay I, Y

  • thay O, U

   

  Ráp 9 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta tốc ký được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như sau:

  (Như vậy, chỉ cần nhớ 17 qui ước trên, ta dễ dàng nhớ được 52 vần tốc ký nầy)

   

  - ĂD, ĂS, ĂL, ĂV, ĂZ … (oăt, oăc, oăn, oăm, oăng).

  - ÂD, ÂL, ÂZ, ÂJ … (uât, uân, uâng, uây).

  - ED, EL, EV, EW … (oet, oen, oem, oeo).

  - ID, IF, IS, IL, IV, IZ, IW … (iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu).

  - ID, IL, IV, IZ, IW … (yêt, yên, yêm, yêng, yêu).

  - OD, OF, OS, OL, OV, OZ, OJ, AJ, OW … (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).

  - ƠD, ƠL … (uơt, uơn).

  - UD, US, UL, UV, UZ, UJ … (uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi).

  - ƯD, ƯF, ƯS, ƯL, ƯV, ƯZ, ƯJ, ƯW … (ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu).

  - YD, YL … (uyêt, uyên).

   

  Sau đây là các ví dụ cho 52 vần tốc ký. Các ví dụ tổng hợp tất cả qui ước tốc ký ở các phần trên để cho thấy nhiều chữ Việt được tốc ký rất gọn:

   

  ĂD = oăt …… Vd: ngăd = ngoắt, ngặd = ngoặt. 

  ĂS = oăc …… Vd: hặs = hoặc, ngăs = ngoắc.

  ĂL = oăn …… Vd: xăl = xoăn.

  ĂV = oăm …… Vd: kăv = khoăm.

  ĂZ = oăng …… Vd: hẵz = hoẵng, kắz = khoắng. (5)

   

  ÂD = uât …… Vd: kâd = khuất, lậd = luật.

  ÂL = uân …… Vd: kâl = khuân, tầl = tuần.

  ÂZ = uâng …… Vd: bâg kâz = bâng khuâng.

  ÂJ = uây …… Vd: kây kỏa = khuây khỏa(4+5=9)

   

  ED = oet …… Vd: ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.

  EL = oen …… Vd: hel = hoen.

  EV = oem …… Vd: ngev ngév = ngoem ngoém.

  EW = oeo …… Vd: ngẻw = ngoẻo. (4+9=13)

   

  ID = iêt, yêt …… Vd: fịd = phiệt, id = yết, kid = khiết, zịd = diệt

  IF = iêp ...... Vd: dịf = điệp, kif = khiếp, ngịf = nghiệp, zịf = diệp.

  IS = iêc …… Vd: tis = tiếc, vịs = việc.

  IL = iên, yên …… Vd: fil = phiên, íl = yến, qil = quyên, tìl = tiền.

  IV = iêm, yêm …… Vd: fív = phiếm, ỉv = yểm, ngiv = nghiêm. 

  IZ = iêng, yêng …… Vd: iz = yêng, jíz = giếng, ngiz = nghiêng.

  IW = iêu, yêu …… Vd: fíw = phiếu, íw = yếu, nhìw dìw = nhiều điều. (12+13=25)

   

  OD = oat …… Vd: kod = khoát, lọd = loạt.

  OF = oap …… Vd: ngof = ngoáp.

  OS = oac …… Vd: kos = khoác, tọs = toạc.

  OL = oan …… Vd: hòl tòl = hoàn toàn, kol = khoan.

  OV = oam …… Vd: ngọv = ngoạm.

  OZ = oang …… Vd: hòz = hoàng, kỏz = khoảng.

  OJ = oai …… Vd: kój = khoái, ngòj = ngoài.

  Ngoại lệ: AJ = oay …… Vd: laj haj = loay hoay.

  OW = oao …… Vd: ngow = ngoao. (9+25=34)

   

  ƠD = uơt …… Vd: hợd = huợt.

  ƠL = uơn …… Vd: hỡl = huỡn. (2+34=36)

   

  UD = uôt …… Vd: nud = nuốt, rụd = ruột.  

  US = uôc …… Vd: cus = cuốc, thụs = thuộc.

  UL = uôn …… Vd: kul = khuôn, lul = luôn, múl = muốn.

  UV = uôm …… Vd: lụv thụv = luộm thuộm, nhúv = nhuốm.

  UZ = uông …… Vd: úz = uống.

  UJ = uôi …… Vd: cúj = cuối. (6+35=42)     

   

  ƯD = ươt …… Vd: lưd = lướt, lựd = lượt.

  ƯF = ươp …… Vd: cưf = cướp.

  ƯS = ươc …… Vd: dựs = được, fưs = phước, zựs = dược.

  ƯL = ươn …… Vd: lựl = lượn.

  ƯV = ươm …… Vd: bưv bứv = bươm bướm.

  ƯZ = ương …… Vd: fưz = phương, gưz = gương.

  ƯJ = ươi …… Vd: tưj cừj = tươi cười.

  ƯW = ươu …… Vd: rựw = rượu. (8+42=50)

   

  YD = uyêt …… Vd: kyd = khuyết, tyd = tuyết, tỵd = tuyệt.    

  YL = uyên …… Vd: kyl = khuyên, lýl = luyến. (2+50=52) 

   

  C. HAI ĐOẠN THƠ VIẾT BẰNG CHỮ TỐC KÝ

   

  Một khi nhớ được toàn bộ qui ước tốc ký (33 qui ước + 1 ngoại lệ) và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký sau đây.

   

  • Đoạn đầu bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên viết bằng chữ tốc ký:
  Mỗi năm hoa dào nở

  Mỗi năm hoa đào nở
  Lại thấy ôg dồ jà

  Lại thấy ông đồ già

  Bày mực tàu, jấy dỏ
  Bày mực tàu, giấy đỏ

  Bên fố dôg ngừj qa
  Bên phố đông người qua

   

  Bao nhiw ngừj thuê vid

  Bao nhiêu người thuê viết
  Tấm tăc ngợi ken tài

  Tấm tắc ngợi khen tài
  “Hoa tay thảo nhữg net

  “Hoa tay thảo những nét
  Như fựz múa rồg bay”

  Như phượng múa rồng bay”

    

  • Đoạn đầu “Truyện Kiều” của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ tốc ký:

  Trăm năm trog cõi ngừj ta                  

  Trăm năm trong cõi người ta                 

  Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau           

  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau   

  Trải qa một cụs bể zâu                        

  Trải qua một cuộc bể dâu                     

  Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg        

  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng   

  Lạ jì bỉ săc tư fog                              

  Lạ gì bỉ sắc tư phong                           

  Trời xah qen thói má hồg dáh gen          

  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen  

  Cảo thơm lần jở trưs dèn                     

  Cảo thơm lần giở trước đèn                  

  Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah               

  Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh    

   

  D. LỜI CUỐI

   

  • Cách tốc ký có hệ thống và dễ nhớ nầy đã được TS. Ngô Đình Học, tác giả bộ gõ WinVNKeyhttp://winvnkey.sf.net , tích hợp toàn bộ cách tốc ký (chỉ trừ: i = y, y = uy) vào WinVNKey, để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt. Gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Muốn dùng nó, chỉ cần nhớ cách tốc ký của bài này, hạ tải WinVNKey và bật vài tùy chọn theo hướng dẫn.

   

  Ước tính tiết kiệm khoảng 40% số phím phải gõ khi chỉ dùng duy nhất phương pháp này. Ta tiết kiệm được nhiều hơn nữa khi dùng chung phương pháp này với trang gõ tắt các từ thường dùng của riêng ta tự tạo.

  Muốn dùng phương pháp này, xin đọc bài Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt ở trang mạng Chữ Việt Nhanhhttp://chuvietnhanh.sf.net .

   

  • Gần đây, nhân đọc bài viết này, TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Xin mời đọc bài “Có nên thêm phụ âm đầu W trong « Tốc Ký Chữ Việt » chăng? của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở:

  http://vietpali.sf.net/binh/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm .

   

  • Một số tốc ký là của những người đi trước đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. Sau đây là xuất xứ của chúng:

  -         Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết của ông Dương Tự Nguyên: Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ, Văn học tạp chí, số 5, 15-10-1932, và các số tiếp theo. (trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, Nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1961, tr.79).

  -         I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ được thấy trong tự điển: Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, Nxb Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).

  -         Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tụy, Nông Ích Thùy và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ ’ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).

  -         F thay PH: Đề nghị của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  -         C thay K: Đề nghị này của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  -         K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tụy và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ’, năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).

  -         Z thay D: Đề nghị này được thấy đầu tiên trong sách của ông E.F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  -         D thay Đ: Đề nghị này của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.43).

  -         J thay GI và G thay GH: Đề nghị này của ông E.F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  -         NG thay NGH: Đề nghị này xuất hiện đầu tiên năm 1906 trong bản kiến nghị của Tiểu ban nghiên cứu vấn đề chữ quốc ngữ, được Hội đồng cải lương học chính Đông-dương thông qua. XemConseil de perfectionnement de l’Enseignement indigène. Première session, Hanoi, 1906, tr.64. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.54).

  -         Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tụy, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ’ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).

  -         Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị này tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ng và nh để viết cho nhanh.

   

   

  © Trần Tư Bình (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh).

   

  Độc giả có thể xem phiên bản bài này (có thêm hình bảng) ở 1 trong 3 đường dẫn sau:

  http://vietpali.sf.net/binh/TocKyChuViet_[BaiCoThemHinhBang].htm

  http://vietpali.sf.net/binh/TocKyChuViet_[BaiCoThemHinhBang].pdf

  http://vietpali.sf.net/binh/TocKyChuViet_[BaiCoThemHinhBang].doc


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Danh @ 09:37 08/11/2011
  Số lượt xem: 1246
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  CHÀO THẦY DANH!

  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN KHÁ  CÔNG PHU, TỈ MỈ RẤT TIỆN LỞI CHO VIỆC SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN MÁY TÍNH. TUY NHIÊN, XÉT LẠI, HA THẤY CÓ NHỮNG KHÓ KHĂN SAU:

  MỘT LÀ. ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC KÍ TỰ VIẾT TẮT, NGƯỜI VIẾT PHẢI "CHỊU KHÓ" ĐIỀU CHỈNH LẠI CÁCH GÕ BÀN PHÍM (THAY ĐỔI THÓI QUEN GÕ KÍ TỰ ĐẦY ĐỦ NHƯ TRƯỚC ĐẾN GIỜ). 

  HAI LÀ, ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ HỌC SINH, VIỆC "VIẾT" CHỮ TẮT THẾ NÀY SẼ DẦN HÌNH THÀNH THÓI QUEN VIẾT TẮT KHI LÀM BÀI VIẾT TRÊN GIẤY. ĐÂY  LÀ MỘT LỖI  PHỔ BIẾN CẦN KHẮC PHỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY.

  BA LÀ, VIỆC VIẾT TẮT NÀY KHI TRỞ THÀNH LỐI "GÕ" PHỔ BIẾN, "TẮT HÓA", E RẰNG NÓ SẼ LÀM "BIẾN DẠNG" CHỮ VIỆT CỦA CHÚNG TA?

  THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, HA THẤY CHƯƠNG TRÌNH NÀY TIỆN LỢI VÀ CÓ THỂ NHÂN RỘNG SỬ DỤNG KHI DÙNG KÍ TỰ VIẾT TẮT CHO  MỘT SỐ TỪ NGỮ CÓ THỂ VIẾT SAI CHÍNH TẢ ĐỂ GIÚP NGƯỜI VIẾT KHẮC PHỤC.

  VÀI ĐIỀU BĂN KHOĂN XIN CHIA SẺ CÙNG THẦY.

  CHÚC THẦY LUÔN VUI KHỎE!

  No_avatar

  Xin cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Danh đã giới thiệu ở trang web này bài "Tốc Ký Chữ Việt" của tôi, cũng như vài bài khác liên quan đến bộ gõ WinVNKey.

  Trân trọng.

  Trần Tư Bình

  Avatar
  Sáng hôm nay 20/11, sau một giấc ngủ dài thật ngon để hồi phục sức khỏe đã mất trong ngày Tết ngành tràn đầy ý nghĩa và thật vui. Tập 2 ở trường của AK, thầy cô cùng sinh hoạt hát karaoke thì phone liên tục nhận được các cuộc nhắn tin của học trò cũ và đồng nghiệp. Còn nữa chứ, vừa mở máy vi tính ra online, lại cũng nhận đươc 1 loạt tin nhắn chúc mừng của các em học sinh cũ và đồng nghiệp trong hộp chát và trang riêng. AK rất vui các bạn ạ. THẬT LÀ MỘT NGÀY 20/11 TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA. AK XIN CẢM ƠN TẤM THỊNH TÌNH CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CẢ CÁC HỌC SINH THÂN YÊU CỦA THẦY NỮA VỀ TẤT CẢ NHÉ! CườiCườiHônNháy mắt
  CHÚC THẦY VĂN DANH VUI - KHỎE - THÀNH ĐẠT! 
   
  Gửi ý kiến

  Nói với em

  Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
  Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,
  Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
  Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
  Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
  Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
  Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
  Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
  Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
  Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
  Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
  Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

  Thơ: Vũ Quần Phương
  Tuyển tập ca khúc thiếu nhi 2010, trang 202
  Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM

  Chào mừng quý vị đến với Suối Nguồn Yêu Thương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.